Enköping utvecklas när människor möts.


     


Välkommen att boka monter till Håbomässan 2019

Vi bjuder in näringslivet, organisationer, politiska partier, föreningar och kommuner till den andra raka Håbomässan 2019.

Välkommen! 

2018-års Håbomässa i Bålsta ishall lockade 3 065 besökare och 61 utställare. Två bra siffror för att vara den näringslivsmässan i Håbo kommun!

Mässan 2019 kommer att vara helt kostnadsfri för alla besökare, dvs fri entré, och rikta sig till alla invånare i Håbo kommun + angränsande kommuner.

Välkommen att boka din monter och du gör det enklast genom att skicka ett mail till petri@enkopingsexpo.se Du kan även fylla i den intresseanmälan som finns via menyn till vänster.

Datum och tider 2019

Torsdag 16 maj

Byggdag för utställare (08.00 - 18.00) Ingen monterbyggnation tillåts fredag morgon!

Fredag 17 maj

10.00-11.00 Mässan öppen endast för inbjudna-Biljett(inbjudan) från utställare krävs!

11.00 - 17.00 Öppet med fri entré för allmänheten

17.01 - 22.00 AfterMäss, endast utställare och dess personal. Biljett krävs, dvs förköp!

Lördag 18 maj


10.00 - 16.00 öppet med fri entré för allmänheten

16.01 - 18.00 Samtliga montrar måste tömmas och rivas

Samtliga utställare måste iordningställa sin monter på torsdagen och vi tillåter inget monterbyggande fredag morgon!

Det är absolut förbjudet att påbörja rivning av sin monter innan mässan stänger kl 16.00 på lördagen. Böter upp till 3 000 kr kan utkrävas för den som bryter mot detta. 

Priser 2019:

Anmälningsavgift till mässan 1 950 kr
Anmälningsavgiften är obligatorisk för samtliga utställande företag och det gäller även de företag som delar monteryta. 
För utställare som ställer ut på Håbomässan och Enköpingsmässan samma kalenderår, utgår endast halva anmälningsavgiften för den ena mässan, dvs en rabatt om 975 kr!

Utöver anmälningsavgiften betalar du en monterhyra samt en eventuell hörnmonteravgift.

Prisexempel monterhyra:
  4 kvm -   4 500 kr
  6 kvm -   5 500 kr
  9 kvm -   8 000 kr
12 kvm - 10 500 kr
18 kvm - 15 000 kr
36 kvm - 27 000 kr
54 kvm - 40 000 kr

Bokar du en hörnmonter tillkommer en avgift om 1 000 kr - 1 750 kr, beroende på bokad monteryta. Fördelen med en hörnmonter är att du får exponering mot två eller flera gångar/korridorer. 

Anmälningsavgiften faktureras i september 2018 eller vid kontraktsskrivning senare. Monterhyra, samt i förekommande fall hörnmonteravgift och AfterMässbiljetter faktureras 3 månader innan mässan öppnar. Övriga kostnader såsom annons, samt beställda produkter/tjänster via www.dinmonter.se faktureras efter mässan. Moms tillkommer samtliga priser.


Detta ingår:

Deltagande i Håbomässan 2019

  • Utställarlista i Infofolder #1 som skickas till samtliga företag (ca 1 800 st) i Håbo och Bro kring årsskiftet
  • Kontinuerlig utställarlista på www.enkopingsexpo.se
  • Med på utställarlistan och hallkartan i Mässtidningen, ca 24 000 exemplar i Håbo- & Upplands-Bro kommun.
  • Hyrd monteryta, vita väggar (250 cm höga), frontlist/baldakin, grå/svart matta samt 230V/1000W el framdraget i 3-grenat uttag
  • WiFi för utställare.

Du kan som utställare beställa möbler, annan färg på väggar och golv, belysning, städning, bildskärm/TV m.m. Det gör du genom att besöka Din Monter och där välja "Håbomässan". Klicka i det du önskar, fyll i dina kontaktuppgifter och checka ut. Det du beställt finns i din monter den den 3 maj och lämnas kvar då mässan är slut. 

Faktura för din bokade extrautrustning skickas från oss efter mässan. Beställer du spotlights till din monter, behöver du inte beställa extra kablage eller uttag.

Ingen åverkan på mässväggar får göras och affischer m.m. sätts upp med en tejp som ska avlägsnas efter mässan. EnköpingsExpo har rätt typ av dubbelhäftande tejp att låna ut under byggdagen. EnköpingsExpo har även speciella upphängningsöglor att låna ut för dig som vill hänga något på dina väggar, exempelvis tavlor. 

Baldakinen/frontpanelen i monterns övre framkant har en höjd om 21 cm. Dekaler kan EnköpingsExpo printa med måtten 90 x 20 cm som passar bra på baldakinen. Kostnad 250 kr/dekal + moms. Kontakta EnköpingsExpo för mer information om dekaler samt övrig exponering såsom Roll Up, diskar, affischer samt övriga trycksaker.

Besöks och leveransadress till Bålsta Ishall:

Badhusvägen 1, 746 32  BÅLSTA

EnköpingsExpo kan ej hantera ankommande eller avgående gods som tillhör utställare.

Nedan har du det finstilta gällande kontraktsvillkoren:

KONTRAKTSVILLKOR HÅBOMÄSSAN

1. Ingen anmälan blir registrerad förrän mässkontraktet är ifyllt, undertecknat och returnerat till utställaren EnköpingsExpo (fortsättningsvis kallat EE). Mässkontraktet är då bindande, inkluderat samtliga kostnader som anges i kontraktet. Efter att utställare och EE är överens om monterns placering kan inte ett eventuellt senare inkommit klagomål över placeringen accepteras. EE har det slutliga avgörandet angående tilldelning av plats. EE har möjlighet, utan att uppge anledning, att avvisa anmälningar. Det är inte tillåtet för utställare att hyra ut utställningsyta i andra hand. Det är inte tillåtet att dela hyrd yta med andra företag utan anmälan till EE för godkännande.

2. Om inget annat är avtalat skall utställaren betala på följande sätt: Anmälningsavgift skall betalas inom 20 dagar från fakturadagen. Övriga avgifter betalas senast två månader innan första arrangemangsdag. Samtliga förfallna avgifter och hyra för monter skall vara betalda innan utställaren äga tillträde till hallen. Delas en yta med fler företag, skall samtliga företag betala anmälningsavgift, vilka skall vara betalda innan tillträde till hallen kan beviljas.

3. Uppfylls inte betalningsvillkoren enligt punkt 2 ovan medför det förlust av den tilldelade utställningsytan, men förfallna avgifter skall ändå betalas. Om utställare betalat samtliga avgifter men ändå inte nyttjar sin monter (sk No Show) har utställaren förverkat sin rätt till monterplats om den inte är iordningsställd inom angiven tid, vilket anges i punkt 5. EE äger i dessa fall rätt att fritt disponera utställarens monterplats eller hyra ut den till annan utställare. Utställaren har, oavsett orsak, ingen rätt att få tillbaka redan inbetalda avgifter/hyra. Lyckas EE inte hyra ut tillträdd monter har EE rätt att dekorera den outhyrda ytan och debitera utställaren för dekorationen.

4. Nödutgångar får inte blockeras och berörda myndigheters direktiv är bindande. Utställare måste hålla sig inom sin hyrda yta och får inte disponera gångar eller andra allmänna ytor utan EE’s medgivande. EE kontrollerar regelbundet att detta efterföljs och har ensamt beslutanderätt vid oklarheter eller tvist med utställare.

5. I monterhyra inomhus ingår svart/grå heltäckningsmatta, monterade 2,5 meter höga vita väggar, framdragen el 230V, 1000W i ett jordat grenuttag samt monterad baldakin (frontbalk). I monterhyra utomhus ingår el 230V, 1000W framdraget till montern och utställaren bygger själv sin monter. Utomhustält kan köpas eller hyras av EE. Samtliga utställare måste iordningställa sin monter enligt EE’s direktiv, normalt senast kl. 18.00 dagen innan mässan öppnas. Endast i undantagsfall och efter godkännande från EE kan dispens beviljas om när monter skall vara iordningsställd.

6. Monter i två våningar och/eller konstruktion av monter som överstiger 2,5 meter måste på förhand godkännas av EE. Pris/kvm för ytterligare en våning utgör 50 % av ordinarie kvadratmeterpris.

7. EE har rätt att annullera förhandsregistrering eller att reducera/förändra föranmäld yta.

8. EE har rätt att ändra tidpunkten för mässan, utan att mässkontrakten upphävs. Meddelande om ändring av mässans tidpunkt skall skickas till utställarna senast en (1) kalender-månad innan det från början fastställda datumet.

9. Bara varor och tjänster som från början är anmälda, kan visas på utställningen. EE har rätt att, utan att uppge anledning, att ta bort utställda varor och tjänster som inte täcks av utställningens huvudområden.

10. Affischering är inte tillåten utanför tilldelad monter utan EE’s medgivande. Varuprover och reklammaterial kan endast delas ut från egen monter. Det är förbjudet att dela ut reklammaterial, varuprover, sätta upp flaggor, ballonger eller liknande på mässans uteområde eller övriga allmänna utrymmen i mässhallen, utan godkännande av EE.

11. Demonstrationer, utdelning av varuprover, användning av audiovisuell utrustning, röstförstärkare eller liknande kan endast utföras om det inte är störande för övriga utställare eller besökare. Eventuella klagomål skall riktas till EE som har avgörande beslutsrätt.

12. Utställare som skall sälja direkt till kund skall vara registrerade för mervärdesskatt och F-skatt hos Skatteverket. Utländska utställare som skall sälja direkt till kund måste vara registrerade för VAT i sitt hemland. Handling som bekräftar detta skall kunna uppvisas på begäran för berörd myndighet.

13. Teknisk information rörande bygg- och rivningstider, öppettider, program m.m. sänds ut av EE i god tid innan utställningens början. Informationen är bindande för alla utställare och önskemål om avvikelser måste meddelas och godkännas av EE. Beställningar av kringutrustning (belysning, möbler, annan färg på golv/vägg, TV, kraftigare elanslutning m.m.) görs på www.dinmonter.se. Välj Håbomässan.

14. EE’s direktiv om utställarparkering måste följas. Detta för att bereda besökarna bästa möjlighet att parkera i nära anslutning till mässområdet.

15. Utställaren är själv ansvarig om byggnad, inredning, anläggning eller personer tillfogas skada. Myndigheternas och EE’s anvisningar och instruktioner måste noga följas.

16. Omständigheter som EE inte själv kan råda över, exempelvis avbrott i el, vatten, värme, tele- och datalinjer, väder och vind, strejk eller lockout, samt situationer som kan betecknas som force majeure, medför inte rätt för utställare att kräva tillbaka ersättning eller sänkning av hyra för monter.

17. EE ansvarar för normal vakthållning inomhus från tiden vid montering, till tiden för demonteringen påbörjas, men åtar sig inget ansvar för utställda varor, utrustning eller tredje persons ägodelar. Utställaren ansvarar för att teckna alla nödvändiga försäkringar.

18. Gällande egna varor, möbler och inredning ansvarar utställaren för all in- och uttransport, montering, demontering, lagring, packning och bortkörning av dessa. Åverkan på fasta byggnadsdelar är inte tillåten. Åverkan på monterväggar och hyrd utrustning är inte tillåtet. För uteområdet gäller aktsamhet om gräsytor och övriga växter och EE’s direktiv är bindande. EE äger rätt att debitera utställare som åsamkat skada på byggnader, gräsytor, växter, monterväggar eller annan hyrd utrustning. EE tillhandahåller upphängningskrokar och dubbelhäftande tejp anpassad för monterväggar utan kostnad för utställare under byggnationstiden.

18. EE ansvarar för renhållning av allmänna utrymmen inom- och utomhus och tillhandahåller en container i vilken utställare kan deponera emballage och övrigt avfall. Renhållning i montrar ansvarar utställaren för och bekostas till fullo av utställaren. Daglig städning i monter kan beställas via www.dinmonter.se

19. Utställare är skyldig att till alla delar följa de bestämmelser som EE utfärdar i fråga om högsta tillåtna golvbelastning eller belastning på gräsytor. Utställaren måste själv täcka alla kostnader för eventuellt nödvändiga förstärkningar.

20. Nedmontering av monter får inte påbörjas innan mässan avslutas. Om utställare ignorerar detta kan EE utfärda ett vite om upp till 3 000 kr. Om montern inte är demonterad och städad innan den utsatta tidsfristen för detta, kan EE för utställarens räkning och risk ombesörja detta och har då rätt att debitera utställaren för kostnaderna.

21. För övrigt skall utställaren rätta sig efter svenska lagar och själv inhämta alla nödvändiga tillstånd från ansvariga myndigheter i samband med mässans genomförande.

1111
1114