Enköping utvecklas när människor möts.

Om Enköpingskontakten

Enköpings lokala affärsnätverk med 50 medlemmar

Intressanta och trevliga nätverksträffar

Vi genomför minst fyra träffar per kalenderår. Gemensamt är att samtliga träffar sker torsdagar med start 16.00 och avslut 21.00, men möjlighet att stanna kvar om man så vill. 

Vi inleder med t.ex föredrag, seminarium, gruppaktivitet eller minimässa för att sedan äta och dricka gott i trevliga Enköpingsnära miljöer. Vi lägger stort fokus på mingel och bygger in "luft" i programmet, så medlemmarna under lediga former kan diskutera och umgås, i syfte att lära känna varandra och bygga nya relationer. "Utvecklande möten leder till utvecklande näringsliv"

Här visar vår medlem Smode en film från vår träff i september 2015, då vi genomförde ett uppskattat MiniExpo i Klosterparken i Enköping.

Att vara medlem i Enköpingskontakten utvecklar dina affärer!

Antalet platser i Enköpingskontakten är inte obegränsat. I september 2020 var vi ca 50 medlemmar. Vi har plats för fler och du är varmt välkommen med din ansökan till att bli medlem i Enköpingskontakten!

Medlemsavgiften är endast 6 500 kr/kalenderår fördelad på 800 kr i årsavgift och 5 700 kr i avdragsgill serviceavgift. Moms tillkommer på serviceavgiften, men ej på årsavgiften. Avgifterna väljer du att få fakturerade förskott halvårsvis i december/juni eller december helårsvis, eller vid inträde under pågående kalenderår. Medlem som träder in under pågående kalenderår får medlemsavgiften reducerad med 25% per passerad träff.

Värt att notera är att medlemskapet inte är kopplat till en enskild person, utan det är företaget som äger medlemskapet. Företaget kan därför skicka valfri person att deltaga på våra träffar.

Professionellt genomförande

EnköpingsExpo AB - arrangör av Enköpingsmässan sedan 2012, driver Enköpingskontakten som startade hösten 2013. EnköpingsExpo har som mål att, tillsammans med medlemmarna, fortsätta vara Enköpings bästa lokala affärsnätverk! Vill du veta hur det är att vara medlem, kan du kontakta några av våra medlemmar. Skicka ett mail till EnköpingsExpo info@enkopingsexpo.se så får du en komplett medlemslista.

Möjlighet för dig att synas

Genom Enköpingskontakten har medlemmarna stora möjligheter att påverka innehållet på våra träffar. EnköpingsExpo lyssnar alltid på medlemmarnas synpunkter i syfte att skapa en mötesform som så många som möjligt kan känna delaktighet i. Det finns även exponeringsmöjligheter och att på annat sätt marknadsföra sitt företag under en träff. Prata med oss på EnköpingsExpo om du har intresse av ett djupare samarbete.

Medlemsvillkor Enköpingskontakten

        Syfte och policy

       Enköpingskontakten är ett nätverk, en mötesplats och ett forum som drivs av EnköpingsExpo AB för i första hand företag, organisationer och offentlig sektor verksamma i Enköpings kommun.
       Enköpingskontaktens idé: "Enköping utvecklas när människor möts"
       Enköpingskontakten bygger på ett aktivt deltagande där medlemmarna delar med sig av sin kunskap och
erfarenhet i syfte att utveckla varandras verksamheter, utveckla individen, utveckla det lokala näringslivet samt utveckla samarbetet med den offentliga sektorn.
       Affärer, affärsutveckling och kunskapsutbyte mellan företag och offentlig sektor bygger till stor del på personliga kontakter och trygghet. Enköpingskontakten har som uppgift att verka för att utveckla detta.
 
Medlemskap

Medlemskapet löper per kalenderår och förnyas per automatik.Medlemskapet gäller en (1) valfri person som är kopplad till företaget/organisationen under förutsättning att avgifterna betalats. Medlemskapet inkluderar fullt deltagande såsom transporter (om träffarna sker utanför Enköping stad), programinnehåll, mat och dryck. Alkohol ingår endast i undantagsfall, men finns oftast tillgängligt för separat köp. EnköpingsExpo har möjlighet, utan att uppge anledning, att avvisa anmälningar om medlemskap.

        Avgifter och betalningsvillkor

Medlemmen förbinder sig att erlägga hela årsavgiften (800 kr) i förskott inför varje nytt kalenderår. Serviceavgiften (5 700 kr) erläggs enligt valt alternativ i detta avtal, dvs. halvårsvis eller helårsvis i förskott. För medlem som inträder under pågående kalenderår, reduceras samtliga avgifter med 1/4 per passerad träff. Moms tillkommer på serviceavgift men inte årsavgift. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Vid förfallodag utgår dröjsmålsränta med Riksbankens referensränta plus åtta procentenheter. Om medlem efter påminnelse inte betalar avgifterna kan EnköpingsExpo AB besluta om uteslutning. Medlem är dock fortfarande skyldig att betala förfallna avgifter enligt detta avtal.

        Nyttjande av medlemsregister

Medlemsregistret är unikt ur ett marknadsföringsperspektiv. Som medlem har du full tillgång till alla medlemmars
kontaktuppgifter och därmed möjligheten att själv lägga upp ett eget erbjudande på medlemssidan. Medlem äger även rätt att via mail/post skicka riktade erbjudanden till övriga medlemmar. Medlem ombeds själv att hålla sina egna kontaktuppgifter uppdaterade via http://www.enkopingsexpo.se. På Facebook äger medlem tillträde till en sluten grupp där Enköpingskontaktens medlemmar kan utbyta erbjudanden, erfarenheter och hålla kontakten mellan träffarna. Vårda relationen och missbruka inte medlemsregistret, samt respektera övriga medlemmars integritet. Medlemsregistret får under inga omständigheter nyttjas eller spridas utanför Enköpingskontaktens medlemskrets.
 
Användning av medlems logotyp

        Medlem förbinder sig att låta Enköpingskontakten (EnköpingsExpo AB) visa medlemmens logotyp enbart i syfte att visa att medlemmen är medlem i Enköpingskontakten såsom på EnköpingsExpos webbsida, sociala medier, i presentationer och tryckt material. Enköpingskontakten får i övrigt inte använda en medlems logotyp eller namn i något annat syfte eller kontext utan medlemmens medgivande. Medlem uppmanas att använda Enköpingskontaktens logotype och namn i syfte att visa på sitt medlemskap i Enköpingskontakten, exempelvis på hemsida och trycksaker. Detta är dock frivilligt.

        Överlåtelse

        Medlem äger ingen rätt att helt eller delvis överlåta sitt medlemskap till annat företag/organisation utan Enköpings-kontaktens skriftliga medgivande.

        Uppsägning av medlemskap

        Uppsägning av medlemskapet skall ske senast 30 november inför nytt kalenderår. Medlemmen betalar avgiften till dess medlemskapet förfallit och inbetalda avgifter återbetalas ej.

1090
1144